Jiu-Jitsu Origins - Marcelo Garcia

Soft t-shirt. It's form-fitting but pre-shrunk, so it will maintain its shape after washing.